کارگاه رایگان فروش

کارگاه رایگان فروش، یکی دیگر از کارگاه های رایگان مدرسه اشتغال و مهارت آموزی ماهان محسوب می‌شد. این کارگاه ها در راستای مسئویت اجتماعی مدرسه یعنی کمک به اشتغال سریع‌تر جوانان شکل گرفته است. مهارت فروش، یکی از مهم ترین مهارت های ویژه بازار کار محسوب می‌شود. آشنایی با حوزه فروش و تفاوت های عملکردی یک فروشنده موفق و ناموفق موضوعاتی است که دانستن آن برای هر فرد شاغل در این حوزه ضروری خواهد بود. تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه ای، بیش از هرچیز نیازمند تسلط به تکنیک های به روز این حوزه است.  

مباحث مهم این کارگاه

  • ایجاد پیشنهاد
  • عرضه پیشنهاد
  • تکرار خرید
  • ارائه مزیت بزرگ
  • ارائه محدودیت
  • پیشنهاد رد نشدنی