دموهای دوره دیجیتال مارکتینگ

کلاس آموزشی مبحث وبسایت (استاد گنجی)

کلاس آموزشی مبحث کمپین (استاد عظیمی)

کلاس آموزشی مبحث سوشیال مدیا (استاد عظیمی)