دموهای دوره تاپ اسکیل

کلاس آموزشی مبحث حل مسئله (استاد الفت پور)

کلاس آموزشی مبحث خلاقیت (استاد الفت پور)